УСЛУГЕ

Осигурање одговорности за штете настале у току превоза опасних материјала

Овим осигурањем  пружа се осигуравајуће покриће од одговорности осигураника за штете причињене трећим лицима које настану у току транспорта опасног терета у друмском, железничком, ваздушном и водном саобраћају на унутрашњим водама, које за последицу имају: смрт, повреду тела или здравља, оштећења ствари и имовине или загађења животне средине. Опасни терет, материје и предмети чији се транспорт обавља под одређеним условима, у складу са Законом о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010), и другим законима и подзаконским актима који уређују ову област, као и међународним споразумима потврђених од стране надлежних државних органа.

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ