УСЛУГЕ

Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја (незгоде)

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

 Могу се осигурати:

  • Лица која са уговарачем осигурања имају заснован радни однос на неодређено или одређено време:
  • Лица која са уговарачем осигурања имају заснован допунски радни однос :
  • Лица која са уговарачем осигурања имају закључен уговор о повременим и привременим пословима, као и чланови породица осигураних запослених лица и то само деца и брачни друг.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ

  • Смрт која наступи услед несрећног случаја
  • Трајни губитак опште радне способности ( инвалидитет) услед несрећног случаја
  • Пролазна неспособност за рад (дневна накнада) услед несрећног случаја
  • Нарушавање здравља које захтева лекарску помоћ (трошкови лечења) услед несрећног случаја

ОСИГУРАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА