УСЛУГЕ

Осигурање од опасности прекида пословања услед пожара и неких других опасности

1. ПОСЛОВНА ДОБИТ (дефинисана преко позиција Биланса успеха)
2. ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ФИКСНОГ КАРАКТЕРА

Пословна добит представља добит која се остварује обављањем регистроване привредне делатности - производне, трговинске или услужне а која је кроз ставке Биланса успеха дефинисана као разлика измедју пословних прихода и пословних расхода везаних за регистровану делатност.

Под трошковима пословања фиксног карактера подразумевају се трошкови који настају независно од тога да ли се пословне активности одвијају или не, а које осигураних мора сносити ( трошкови амортизације, трошкови зарада и накнада зарада са трошковима пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада...), као и неспоран фиксни део одређених фиксно - варијабилних трошкова.

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ

Прекид пословања или смањење пословне активности, делимични прекид пословања, који је настао као последица уништења, оштећења или нестанка ствари осигураних од основних пожарних опасности, услед деловања тих опасности :

 • пожара и удара грома
 • експлозије, осим експлозије од нуклеарне енергије, уколико није другачије уговорено
 • олује
 • града (туче)
 • удара сопственог моторног возила и сопствене покретне радне машине у осигурани грађевински објекат
 • пада летелице
 • манифестација и демонстрација

Као и услед деловања допунских опасности уговорених кроз ово осигурање:

 • Поплава, бујица и високе воде
 • изливање воде из инсталација
 • клизање тла и одроњавање
 • снежна лавина
 • исцурење течности (лекажа)
 • изливање ужарене течне растопљене масе
 • самозапаљење залиха
 • удар непознатог моторног возила у осигурани грађевински објекат.

Допунске опасности из претходног става се могу уговорити само уколико су уговорене уз основне пожарне опасности по претходно закљученом осигурању.

ОСИГУРАЊЕ ОД ОПАСНОСТИ ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА