УСЛУГЕ

Осигурање вредносних пошиљака (валора) у превозу

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

 • готов новац (папирни или ковани)
 • племенити метал
 • производи од племенитог метала
 • хартије од вредности (чекови, менице, обвезнице, лозови, марке у оптицају..).

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ

Штета која настане оштећењем, уништењем или нестанком осигураних вредности пошиљака за време превоза, услед:

 • више силе
 • елементарних непогода
 • саобраћајне незгоде превозног средства
 • пожара
 • експлозије превозног средства
 • провалне крађе
 • разбојничке крађе

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ