УСЛУГЕ

Осигурање кућа и станова за клијенте ЈКП Информатика

Неке ствари можда не можемо предвидети или спречити, али је сасвим сигурно да можемо предузети одговарајуће мере заштите.
Свесни да разне непогоде прете сигурности вашег дома и најближих осмислили смо пакет осигурања стамбеног простора и ствари у њему од губитка и разних оштећења и осигурања од одговорности чланова домаћинства за штете учињене трећим лицима и њиховим стварима.За разлику од других пакета осигурања, уговарање осигурања преко ЈКП Информатика је веома једноставно.
ЈКП Информатика је омогућила својим клијентима да на врло лак и једноставан начин уплатом премије осигурања, која ће се наредног месеца као посебна ставка наћи на рачуну Информатике, уговоре осигурање своје имовине и најближих. Уплатом месечне премије осигурања, осигуравате вредност своје имовине за наредни календарски месец.
Уговорено осигурање обухвата осигурање објекта које се налази на адреси на којој клијент прима рачун за услуге ЈКП Информатика и ствари у њему. Осигурање обухвата и осигурање од одговорности власника објекта, његовог брачног друга и деце.За минималну инвестицију од само 4,29 динара по квадратном метру осигуравате и имовину и одговорност.

Шта је осигурано?

 • Ствари у стану/кући
 • Одговорност власника куће или стана, брачног друга и деце
 • Грађевински објекат, под којим се подразумевају: 
  • основне грађевинске категорије породичних кућа или станова (са припадајућим идеалним делом заједничких просторија) који се налазе на месту осигурања и у власништву осигураника,
  • подне, зидне и плафонске облоге,
  • стакла на вратима и прозорима грађевинског објекта,
  • уграђене инсталације и уграђена опрема у основну грађевинску категорију.

  Осигурањем су такође обухваћене: 
   
  • штете од уништења или оштећења осигураних ствари настале приликом спасавања услед насталог осигураног случаја,
  •  трошкови учињени поводом рашчишћавања и рушења у вези са насталим осигураним случајем, највише до 3% суме осигурања,
  • штете на идеалном делу заједничких просторија до 5% од суме осигурања за кућу или стан као грађевинску категорију.

  Из осигурања је искључено покриће за:
    
  • викенд куће или куће за одмор које нису стално настањене,
  • било који објекат који није кућа или стан на месту осигурања (помоћни објекти, шупе, гараже, штале, оставе, итд.),
  • готов новац, хартије од вредности, накит, збирке, уметничка дела, драго камење, племенити метали, прави бисери и предмети од ових материјала и друге драгоцености,
  • покретне ствари смештене у подрумима, шупама, гаражама, таванима и вешерницама,
  • све врсте оружја,
  • списи и документа,
  • ствари намењене за вршење занатске и друге делатности,
  • сателитске, ТВ и друге антене изван затвореног простора,
  • телефонски апарати мобилне телефоније,
  • животиње,
  • моторна возила, бицикл са помоћним мотором, приколице свих врста, пловни и ваздухопловни објекти и самоходне машине,
  • аутомобилски делови и гуме.  

  Покриће од прекомерног топљења снега

  Посебна погодност покриће топљења прекомерног снега!Осигурање топљења прекомерног снега обухвата покриће за штете на грађевинском објекту и стварима у стану или кући које настану услед дејства воде која је последица топљења прекомерног снега.Под прекомерним снегом подразумева се висина снежног покривача изнад 40 цм  измерена и потврђена у Новом Саду током било ког дана од стране надлежне хидрометеоролошке институције у периоду од три месеца до настанка штетног догађаја. Податке о снежним падавинама можете проверити на сајту Републичког Хидрометереолошког Завода преко линка хттп://www.хидмет.гов.рс/цирил/метеорологија/климатологија_продукти.пхп У случају штете услед настанка осигураног случаја топљења прекомерног снега осигураник сам сноси један део штете до износа од 5000 динара, односно износ накнаде из осигурања биће једнак износу штете умањеном за 5000 динара.

  Осигураник

  Осигураник је и корисник надокнаде из осигурања тачније:
  • власник породичне куће или стана који се налази на месту осигурања
  • власник ствари домаћинства које се налазе у претходно наведеној породичној кући или стану, а коме је званично место пребивалишта на месту осигурања, или власник породичне куће или стана из претходне тачке уколико је исти и власник наведених ствари домаћинства.

  Сума осигурања

  Суме осигурања су уговорене у фиксним новчаним износима посебно за сваки осигурани ризик и предмет осигурања. Овако исказане суме осигурања представљају максималну обавезу осигуравача по једном штетном догађају и укупно за период уговорене суме осигурања у трајању од годину дана.Фиксни износи сума осигурања се умањују за износ сваке надокнаде из осигурања. Уколико дође до исцрпљења суме осигурања за поједини предмет осигурања односно поједину осигурану опасност, осигурање за тај предмет осигурања односно ту осигурану опасност престаје да важи до истека периода уговорене суме осигурања.

  Период покрића

  Уплатом месечне премије осигурања осигуравате вредност своје имовине током наредног календарском месеца у односу на месец у коме сте извршили уплату рачуна са укљученом премијом осигурања. На пример уколико уплатите рачун у јануару месецу имате покрице током фебруара месеца. Сваки следећи период покрића почиње у 00 сати првог дана а истиче у 24 часа последњег дана календарског месеца који следи календарском месецу у коме је плаћена премија осигурања. Премија за сваки период покрића ће бити исказана као посебна ставка на рачуну ЈКП. Сматра се да је износ премије за наредни период покрића уплаћен дана који одговара датуму овере уплате на предштампаној уплатници ЈКП Информатике  од стране правних лица овлашћених за послове платног промета или датуму на другом одговарајућем доказу о уплати премије. Уколико у једном календарском месецу осигураник уплати два или више  рачуна ЈКП Информатике са укљученим износом премије осигурања (а које није платио у претхоном периоду), период покрића одговара оном броју сукцесивних календарских месеци колики је број плаћених рачуна ЈКП али маскимално до три сукцесивна календарска месеца без обзира на број уплата, док ће вам вишак уплаћене премије бити вратићен. Осигуравач нема обавезу исплате надокнаде из осигурања за осигурани случај који је настао ван периода покрића за који је плаћена премија.

  Вишеструко и двоструко осигурање

  Ако у моменту настанка осигураног случаја за који постоји обавеза надокнаде из осигурања, постоји и закључено било које друго осигурање по основу ког осигураник има право на надокнаду, надокнада из осигурања се одређује:
  • када се догоди осигурани случај, осиграник је дужан да о томе обавести сваког осигуравача истог ризика и саопштити му имена и адресе осталих осигуравача, као и суме осигурања појединих уговора закључених са њима.
  • у случају да збир сума осигурања свих закључених осигурања за исту ствар не прелази вредност те ствари, сваки осигуравач у потпуности одговара за извршење обавеза из уговора о осигурању који је он закључио, у складу са Законом о облигационим односима.
  • у случају да збир сума осигурања свих закључених осигурања за исту ствар прелази вредност те ствари сва та осигурања су пуноважна, и сваки осигуравач има право на уговорену премију за период осигурања у току, а осигураник има право захтевати од сваког појединог осигуравача накнаду према уговору закљученом са њим, али укупно не више од износа штете, у складу са Законом о облигационим односима.
  • по исплати накнаде осигуранику сваки осигуравач сноси део накнаде у сразмери у којој стоји сума осигурања на коју се он обавезао према укупном збиру сума осигурања, те осигуравач који је платио више има право захтевати од осталих осигуравача накнаду више плаћеног, у складу са Законом о облигационим односима.

  Отказ осигурања

  Уколико не желите да користите услугу осигурање, у било ком моменту трајања осигурања, исто можете прекинути тако што нећете уплатити износ премије исказан на рачуну, тј. уплатом износа рачуна за ЈКП Информатику умањен за износ осигурања.Поред тога, осигурање можете отказати и на један од наведених начина.
  • Достављањем имена и презимена и јединственог матичног броја простора са рачуна ЈКП Информатика на један од следећих начина:
  • бесплатним позивом броја: 0800 222 579
  • слањем СМС поруке на број: + 381 64 863 65 36
  • слањем електронске поруке на осигурање.нс@делтагенерали.рс
  • слањем дописа на адресу: Централа Делта Генерали Осигурања, Булевар Ослобођења 76, 21000 Нови Сад
  Текуће осигурање престаје истеком календарског месеца у којем сте, на један од наведених начина, за то изразили своју вољу. Од следећег меца ЈКП Информатика, на вашем рачуну, више неће исказивати посебну ставку "осигурање".
  Uslovi za JKP Informatika.pdf

  ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ