УСЛУГЕ

Осигурање имовине од пожара и неких других опасности

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Осигурање од пожара и других опасности представља фундаменталну полису којом су осигурани грађевински објекти са припадајућом опремом и инсталацијама, опрема - машине и уређаји за рад, као и залихе.
Ако је посебно договорено , предмет осигурања могу бити и ствари радника, ствари трећих лица примљене на поправку или обраду, цртежи, пословне књиге, новац, хартије од вредности и друго.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
Основни пакет ризика је пожар, удар грома, експлозије, олује, град (туча), удар сопственог моторног возила у осигурани објекат, манифестације и демонстрације и пад летелице.
Осигуравајуће покриће може се уговорити и за следеће допунске ризике.
 • поплаву, бујицу и високу воду
 • клизање тла и одроњавање земљишта
 • слегање тла
 • снежну лавину
 • исцурење течности (лекажа)
 • изливање воде из водоводних и канализационих цеви
 • самозапаљење залиха
 • удар непознатог моторног возила у осигурани грађевински објекат
 • лом изложених предмета и њихових постоља
 • вандализам
 • индиректни удар грома
 • притисак снега и леда
 • земљотрес

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ