УСЛУГЕ

Осигурање машина од лома и неких других опасности

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Предмет осигурања могу бити машине, машински уређаји, електрични уређаји и апарати са свим припадајућим инсталацијама.
Ако је посебно договорено, предмет осигурања могу бити и далеководи ,плиноводи, нафтоводи, топловоди, водоводна мрежа, металне конструкције (силоси, антенски стубови), преносне траке, ланци и ужад транспортних уређаја, велики алати, бушилице и опрема за дубинско бушење, термо - облоге пећи, електронски рачунарски  програми уграђени у машине и уређаје.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ 
Овим осигурањем се пружа осигуравајућа заштита од оштећења или уништења осигуране ствари услед незгоде у погону, под којом се подразумевају догађаји који настају непредвиђено и изненада у вези са коришћењем осигуране ствари, као и неспретности, нехата или зле намере рандика или неког другог лица.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ