УСЛУГЕ

Осигурање објеката у изградњи (у монтажи)

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
  • грађевински објекти у изградњи, реконструкцији, поправци, доградњи, надградњи и сл., и грађевинска опрема 
  • одговорност извођача грађевинских радова 
  • уговорна одговорност извођача грађевинских радова у гарантном року.

Ако се посебно уговори, осигурањем се могу обухватити: 
  • већ постојећи објекти на којима се обављају реконструкције, поправке, доградње, надградње, адаптација и сл., 
  • поједини грађевински и занатски радови које је преузео извођач радова, 
  • помоћни грађевински материјал и алат у употреби, 
  • грађевинска опрема и помоћни објекти који служе за изградњу грађевинског објекта.

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
ОСНОВНИ ПАКЕТ РИЗИКА:
  • пожар, удар грома, експлозија, олуја, град, манифестације и демонстрације, пад летелице, излив воде, мраз, снег и лед, снежна лавина, киша, одроњавање и зарушавање тла, слегање тла, грађевинска незгода, неспретност, немар или зла намера радника или неког другог лица, провална крађа.

ДОПУНСКИ РИЗИЦИ: 
  • поплава, бујица, висока вода и подземне воде, клизање тла, одговорност из делатности извођача грађевинских радова, уговорна одговорност извођача грађевинских радова у гарантном року.

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ