УСЛУГЕ

Осигурање опште одговорности

ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА

Осигурањем опште одговорности осигурава се законска грађанска одговорност вас као осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица. 

ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ

Покривена је одговорност за штете које настану из ваших послова и активности и/или из поседовања ствари и/или из правног односа и/или из одређеног својства као извора опасности. У то спада нпр. одговорност из коришћења, поседовања, закупа или плодоуживања земљишта, зграда и просторија које се користе за обављање делатности, одговорност из коришћења објеката који служе вашим радницима и сл.
Ако се посебно уговори, покривена је и одговорност за штету насталу због крађе ствари и за чисто финансијску штету, договорност за штете услед загађивања тла и воде, као и одговорност за штете које запослени претрпи на раду или у вези са радом, осим за штете услед болести које постепено настају и професионалних обољења.

ОСИГУРАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ