USLUGE

Kolektivno osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

PREDMET OSIGURANJA

 Mogu se osigurati:

  • Lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zasnovan radni odnos na neodređeno ili određeno vreme:
  • Lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zasnovan dopunski radni odnos :
  • Lica koja sa ugovaračem osiguranja imaju zaključen ugovor o povremenim i privremenim poslovima, kao i članovi porodica osiguranih zaposlenih lica i to samo deca i bračni drug.
OSIGURANI RIZICI

  • Smrt koja nastupi usled nesrećnog slučaja
  • Trajni gubitak opšte radne sposobnosti ( invaliditet) usled nesrećnog slučaja
  • Prolazna nesposobnost za rad (dnevna naknada) usled nesrećnog slučaja
  • Narušavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja) usled nesrećnog slučaja

OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA