USLUGE

Osiguranje od opasnosti prekida poslovanja usled požara i nekih drugih opasnosti

1. POSLOVNA DOBIT (definisana preko pozicija Bilansa uspeha)
2. TROŠKOVI POSLOVANJA FIKSNOG KARAKTERA

Poslovna dobit predstavlja dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrovane privredne delatnosti - proizvodne, trgovinske ili uslužne a koja je kroz stavke Bilansa uspeha definisana kao razlika izmedju poslovnih prihoda i poslovnih rashoda vezanih za registrovanu delatnost.

Pod troškovima poslovanja fiksnog karaktera podrazumevaju se troškovi koji nastaju nezavisno od toga da li se poslovne aktivnosti odvijaju ili ne, a koje osiguranih mora snositi ( troškovi amortizacije, troškovi zarada i naknada zarada sa troškovima poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada...), kao i nesporan fiksni deo određenih fiksno - varijabilnih troškova.

OSIGURANI RIZICI

Prekid poslovanja ili smanjenje poslovne aktivnosti, delimični prekid poslovanja, koji je nastao kao posledica uništenja, oštećenja ili nestanka stvari osiguranih od osnovnih požarnih opasnosti, usled delovanja tih opasnosti :

 • požara i udara groma
 • eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije, ukoliko nije drugačije ugovoreno
 • oluje
 • grada (tuče)
 • udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat
 • pada letelice
 • manifestacija i demonstracija

Kao i usled delovanja dopunskih opasnosti ugovorenih kroz ovo osiguranje:

 • Poplava, bujica i visoke vode
 • izlivanje vode iz instalacija
 • klizanje tla i odronjavanje
 • snežna lavina
 • iscurenje tečnosti (lekaža)
 • izlivanje užarene tečne rastopljene mase
 • samozapaljenje zaliha
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Dopunske opasnosti iz prethodnog stava se mogu ugovoriti samo ukoliko su ugovorene uz osnovne požarne opasnosti po prethodno zaključenom osiguranju.

OSIGURANJE OD OPASNOSTI PREKIDA POSLOVANJA