USLUGE

Osiguranje pojedinačnih pošiljaka u domaćem transportu

PREDMET OSIGURANJA

Osiguravaju se pošiljke na vrednost i u korist osiguranika dok se prenose ili prevoze na njegov rizik vlastitim ili tuđim prevoznim sredstvima u123 domaćem transportu: železnicom, drumskim vozilima, rečnim-jezerskim brodovima, avionom, helikopterom i poštom.

OSIGURANI RIZICI

Štete usled gubitaka ili oštećenja osigurane pošiljke, koje nastanu za vreme osiguranog putovanja kao neposredna posledica :

Osnovih rizika

1. U prevozu kopnom i vazduhom :
  • saobraćajne nesreće (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće, par u provaliju, ili vodu i mehaničkog oštećenja prevoznog sredstva osim kvara uređaja za hlađenje, potonuća, nasukanja, pad vazduhoplova kao i štete kod poletanja i sletanja vazduhoplova)
  • elementarnih nepogoda (oluja, udar groma, grad, snežna lavina, odron zemlje, prelom oblaka, poplava, rušenje mostova i tunela)
  • požar i eksplozija
  • krađa, delimičnih krađa i neisporuka celih koleta, kao i krađa prevoznog sredstva sa pošiljkom.
2. U prevozu rečno-jezerskim brodovima:

  • pod palubom: sudar, nasukanje, potonuće, požar, eksplozija, dodir s vodom usled plovidbene nezgode, krađa i neisporuka celih koleta
  • na palubi : sudar, nasukanje, potonuće, požar, eksplozija, otplavljenje, krađa i neisporuka celih koleta.

Svih rizika

1. Osnovnih rizika pod tačkom 1 i 2.

2. Loma oštećenja i deformacije osiguranih stvari, rasipanje ili curenje sadržaja usled oštećenja spoljne transportne ambalaže, pokisnuća i dodira sa drugim predmetima.

Posebnih rizika

1. Uginuće životinja (stoka, ribe, perad preko 15 dana starosti, pčele, rakovi, puževi i žabe) iz bilo kog razloga.

2. Kvar i smrzavanje lako pokvarljivih proizvoda, sveže i prerađeno voće i povrće svih vrsta, iz bilo kog razloga.

Pod kvarom se podrazumeva takvo oštećenje jednog dela ili čitave pošiljke koju je ovlašćeni inspekcijski, odnosno stručni organ deklarisao kao neupotrebljivu za ljudsku i stočnu ishranu.

Osiguranje "posebnih rizika" može se zaključiti samo uz osiguranje "svih rizika".

OSIGURANJE ROBE U PREVOZU