USLUGE

Osiguranje pošiljaka u međunarodnom prevozu
PREDMET OSIGURANJA
Osiguranjem su pokrivene sve pošiljke koje se prenose ili prevoze na rizik osiguranika u međunarodnom transportu: železnicom, morskim plovnim objektima, rečno-jezerskim plovnim objektima, vazduhoplovima i poštom.
OSIGURANI RIZICI
Štete usled gubitka ili oštećenja osigurane pošiljke koje nastanu za vreme osiguranog putovanja kao neposredna posledica "osnovnih" rizika:
1. U prevozu kopnom i vazduhom:
 • saobraćajne nezgode (sudar, udar, potonuće, iskliznuće, pad u provaliju ili vodu, pad vazduhoplova kao i štete kod sletanja i poletanja),
 • elementarnih nepogoda (oluja, udar groma, grad, snežna lavina, odron zemlje, prolom oblaka, poplava, rušenje mostova i tunela),
 • požara i eksplozije,
 • krađa, delimična krađa i neisporuka celih koleta kao i krađe prevoznog sredstva sa pošiljkom.

2. U prevozu morskim i rečno-jezerskim plovnim objektima :
 • saobraćajne nezgode (sudar, udar, prevrnuće, kao i nasukanje,osim namernog nasukanja i doticanja dna),
 • elementarnih nepogoda (oluja, udar groma, grad i prolom oblaka),
 • požara i eksplozije,
 • krađe i neisporuke pošiljke samo kod delimičnih pošiljaka.
 • Na temelju Klauzule "protiv svih rizika" (AAR):
 • loma i mehaničkog oštećenja osiguranih stvari,
 • rasipanja ili curenja robe usled oštećenja spoljne transportne ambalaže,
 • pokisnuća u zatvorenim prevoznim sredstvima i
 • dodira (kontakta) sa drugim robama na istom prevoznom sredstvu, osim ako su nastale kao posledica ostvarenja osnovnih rizika.’

OSIGURANJE ROBE U PREVOZU