USLUGE

Osiguranje kuća i stanova za klijente JKP Informatika

Neke stvari možda ne možemo predvideti ili sprečiti, ali je sasvim sigurno da možemo preduzeti odgovarajuće mere zaštite.
Svesni da razne nepogode prete sigurnosti vašeg doma i najbližih osmislili smo paket osiguranja stambenog prostora i stvari u njemu od gubitka i raznih oštećenja i osiguranja od odgovornosti članova domaćinstva za štete učinjene trećim licima i njihovim stvarima.Za razliku od drugih paketa osiguranja, ugovaranje osiguranja preko JKP Informatika je veoma jednostavno.
JKP Informatika je omogućila svojim klijentima da na vrlo lak i jednostavan način uplatom premije osiguranja, koja će se narednog meseca kao posebna stavka naći na računu Informatike, ugovore osiguranje svoje imovine i najbližih. Uplatom mesečne premije osiguranja, osiguravate vrednost svoje imovine za naredni kalendarski mesec.
Ugovoreno osiguranje obuhvata osiguranje objekta koje se nalazi na adresi na kojoj klijent prima račun za usluge JKP Informatika i stvari u njemu. Osiguranje obuhvata i osiguranje od odgovornosti vlasnika objekta, njegovog bračnog druga i dece.Za minimalnu investiciju od samo 4,29 dinara po kvadratnom metru osiguravate i imovinu i odgovornost.

Šta je osigurano?

 • Stvari u stanu/kući
 • Odgovornost vlasnika kuće ili stana, bračnog druga i dece
 • Građevinski objekat, pod kojim se podrazumevaju: 
  • osnovne građevinske kategorije porodičnih kuća ili stanova (sa pripadajućim idealnim delom zajedničkih prostorija) koji se nalaze na mestu osiguranja i u vlasništvu osiguranika,
  • podne, zidne i plafonske obloge,
  • stakla na vratima i prozorima građevinskog objekta,
  • ugrađene instalacije i ugrađena oprema u osnovnu građevinsku kategoriju.

  Osiguranjem su takođe obuhvaćene: 
   
  • štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari nastale prilikom spasavanja usled nastalog osiguranog slučaja,
  •  troškovi učinjeni povodom raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem, najviše do 3% sume osiguranja,
  • štete na idealnom delu zajedničkih prostorija do 5% od sume osiguranja za kuću ili stan kao građevinsku kategoriju.

  Iz osiguranja je isključeno pokriće za:
    
  • vikend kuće ili kuće za odmor koje nisu stalno nastanjene,
  • bilo koji objekat koji nije kuća ili stan na mestu osiguranja (pomoćni objekti, šupe, garaže, štale, ostave, itd.),
  • gotov novac, hartije od vrednosti, nakit, zbirke, umetnička dela, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i predmeti od ovih materijala i druge dragocenosti,
  • pokretne stvari smeštene u podrumima, šupama, garažama, tavanima i vešernicama,
  • sve vrste oružja,
  • spisi i dokumenta,
  • stvari namenjene za vršenje zanatske i druge delatnosti,
  • satelitske, TV i druge antene izvan zatvorenog prostora,
  • telefonski aparati mobilne telefonije,
  • životinje,
  • motorna vozila, bicikl sa pomoćnim motorom, prikolice svih vrsta, plovni i vazduhoplovni objekti i samohodne mašine,
  • automobilski delovi i gume.  

  Pokriće od prekomernog topljenja snega

  Posebna pogodnost pokriće topljenja prekomernog snega!Osiguranje topljenja prekomernog snega obuhvata pokriće za štete na građevinskom objektu i stvarima u stanu ili kući koje nastanu usled dejstva vode koja je posledica topljenja prekomernog snega.Pod prekomernim snegom podrazumeva se visina snežnog pokrivača iznad 40 cm  izmerena i potvrđena u Novom Sadu tokom bilo kog dana od strane nadležne hidrometeorološke institucije u periodu od tri meseca do nastanka štetnog događaja. Podatke o snežnim padavinama možete proveriti na sajtu Republičkog Hidrometereološkog Zavoda preko linka http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_produkti.php U slučaju štete usled nastanka osiguranog slučaja topljenja prekomernog snega osiguranik sam snosi jedan deo štete do iznosa od 5000 dinara, odnosno iznos naknade iz osiguranja biće jednak iznosu štete umanjenom za 5000 dinara.

  Osiguranik

  Osiguranik je i korisnik nadoknade iz osiguranja tačnije:
  • vlasnik porodične kuće ili stana koji se nalazi na mestu osiguranja
  • vlasnik stvari domaćinstva koje se nalaze u prethodno navedenoj porodičnoj kući ili stanu, a kome je zvanično mesto prebivališta na mestu osiguranja, ili vlasnik porodične kuće ili stana iz prethodne tačke ukoliko je isti i vlasnik navedenih stvari domaćinstva.

  Suma osiguranja

  Sume osiguranja su ugovorene u fiksnim novčanim iznosima posebno za svaki osigurani rizik i predmet osiguranja. Ovako iskazane sume osiguranja predstavljaju maksimalnu obavezu osiguravača po jednom štetnom događaju i ukupno za period ugovorene sume osiguranja u trajanju od godinu dana.Fiksni iznosi suma osiguranja se umanjuju za iznos svake nadoknade iz osiguranja. Ukoliko dođe do iscrpljenja sume osiguranja za pojedini predmet osiguranja odnosno pojedinu osiguranu opasnost, osiguranje za taj predmet osiguranja odnosno tu osiguranu opasnost prestaje da važi do isteka perioda ugovorene sume osiguranja.

  Period pokrića

  Uplatom mesečne premije osiguranja osiguravate vrednost svoje imovine tokom narednog kalendarskom meseca u odnosu na mesec u kome ste izvršili uplatu računa sa uključenom premijom osiguranja. Na primer ukoliko uplatite račun u januaru mesecu imate pokrice tokom februara meseca. Svaki sledeći period pokrića počinje u 00 sati prvog dana a ističe u 24 časa poslednjeg dana kalendarskog meseca koji sledi kalendarskom mesecu u kome je plaćena premija osiguranja. Premija za svaki period pokrića će biti iskazana kao posebna stavka na računu JKP. Smatra se da je iznos premije za naredni period pokrića uplaćen dana koji odgovara datumu overe uplate na predštampanoj uplatnici JKP Informatike  od strane pravnih lica ovlašćenih za poslove platnog prometa ili datumu na drugom odgovarajućem dokazu o uplati premije. Ukoliko u jednom kalendarskom mesecu osiguranik uplati dva ili više  računa JKP Informatike sa uključenim iznosom premije osiguranja (a koje nije platio u prethonom periodu), period pokrića odgovara onom broju sukcesivnih kalendarskih meseci koliki je broj plaćenih računa JKP ali maskimalno do tri sukcesivna kalendarska meseca bez obzira na broj uplata, dok će vam višak uplaćene premije biti vratićen. Osiguravač nema obavezu isplate nadoknade iz osiguranja za osigurani slučaj koji je nastao van perioda pokrića za koji je plaćena premija.

  Višestruko i dvostruko osiguranje

  Ako u momentu nastanka osiguranog slučaja za koji postoji obaveza nadoknade iz osiguranja, postoji i zaključeno bilo koje drugo osiguranje po osnovu kog osiguranik ima pravo na nadoknadu, nadoknada iz osiguranja se određuje:
  • kada se dogodi osigurani slučaj, osigranik je dužan da o tome obavesti svakog osiguravača istog rizika i saopštiti mu imena i adrese ostalih osiguravača, kao i sume osiguranja pojedinih ugovora zaključenih sa njima.
  • u slučaju da zbir suma osiguranja svih zaključenih osiguranja za istu stvar ne prelazi vrednost te stvari, svaki osiguravač u potpunosti odgovara za izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju koji je on zaključio, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
  • u slučaju da zbir suma osiguranja svih zaključenih osiguranja za istu stvar prelazi vrednost te stvari sva ta osiguranja su punovažna, i svaki osiguravač ima pravo na ugovorenu premiju za period osiguranja u toku, a osiguranik ima pravo zahtevati od svakog pojedinog osiguravača naknadu prema ugovoru zaključenom sa njim, ali ukupno ne više od iznosa štete, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.
  • po isplati naknade osiguraniku svaki osiguravač snosi deo naknade u srazmeri u kojoj stoji suma osiguranja na koju se on obavezao prema ukupnom zbiru suma osiguranja, te osiguravač koji je platio više ima pravo zahtevati od ostalih osiguravača naknadu više plaćenog, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

  Otkaz osiguranja

  Ukoliko ne želite da koristite uslugu osiguranje, u bilo kom momentu trajanja osiguranja, isto možete prekinuti tako što nećete uplatiti iznos premije iskazan na računu, tj. uplatom iznosa računa za JKP Informatiku umanjen za iznos osiguranja.Pored toga, osiguranje možete otkazati i na jedan od navedenih načina.
  • Dostavljanjem imena i prezimena i jedinstvenog matičnog broja prostora sa računa JKP Informatika na jedan od sledećih načina:
  • besplatnim pozivom broja: 0800 222 579
  • slanjem SMS poruke na broj: + 381 64 863 65 36
  • slanjem elektronske poruke na osiguranje.ns@deltagenerali.rs
  • slanjem dopisa na adresu: Centrala Delta Generali Osiguranja, Bulevar Oslobođenja 76, 21000 Novi Sad
  Tekuće osiguranje prestaje istekom kalendarskog meseca u kojem ste, na jedan od navedenih načina, za to izrazili svoju volju. Od sledećeg meca JKP Informatika, na vašem računu, više neće iskazivati posebnu stavku "osiguranje".
  Uslovi za JKP Informatika.pdf

  OSIGURANJE IMOVINE