USLUGE

Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

PREDMET OSIGURANJA
Predmet osiguranja mogu biti mašine, mašinski uređaji, električni uređaji i aparati sa svim pripadajućim instalacijama.
Ako je posebno dogovoreno, predmet osiguranja mogu biti i dalekovodi ,plinovodi, naftovodi, toplovodi, vodovodna mreža, metalne konstrukcije (silosi, antenski stubovi), prenosne trake, lanci i užad transportnih uređaja, veliki alati, bušilice i oprema za dubinsko bušenje, termo - obloge peći, elektronski računarski  programi ugrađeni u mašine i uređaje.
OSIGURANI RIZICI 
Ovim osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i nespretnosti, nehata ili zle namere randika ili nekog drugog lica.

OSIGURANJE IMOVINE