USLUGE

Kombinovano osiguranje pokretne tehnike

PREDMET OSIGURANJA
Mehanički, hidraulični, pneumatski, električni, optički, elektronski, laserski,ultrazvučni, izotopski prenosivi instrumenti, uređaji i aparati, koji se koriste na terenu, a služe za geološka i hidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku (tehničku i medicinsku) i snimanje i slično, a ne čine sastavni deo, odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letelicu kojima se vrši prenos radi korištenja.
OSIGURANI RIZICI
Osiguravajuća zaštita pruža se od oštećenja, uništenja ili nestanka osigurane stvari ostvarenjem osiguranog slučaja za vreme prevoza  ili prenosa zbog udesa motornog vozila, plovila ili letelice, za vreme upotrebe, za vreme uskladištenja, od sledećih opasnosti : požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija, loma mašine, krađe i razbojništva.

OSIGURANJE IMOVINE