USLUGE

Usmerenost poslovanja

Osiguravajuća kompanija SOGAZ a.d.o. Novi Sad planira svoje poslovanje u svim sferama neživotnih osiguranja, a svoju energiju i iskustvo usmerili smo na osiguranje imovine koje zauzima centralno mesto na ukupnom tržištu osiguranja u skladu sa međunarodnim normama i standardima.

Najveća pažnja biće posvećena osiguranju osnovnih fondova preduzeća iz gasno-energetske i naftne oblasti: proizvodnih kapaciteta, naftnih baza, skladišta, pratećih zgrada i objekata, a takođe i transporta, specijalne tehnike, pošiljaka, građanske odgovornosti. 

Rizici preduzeća gasno-energetske oblasti karakterišu se kako verovatnoćom nastanka, tako i razmerama svog uticaja. U slučaju pojave, rizik, kao događaj, negativno utiče na rezultat poslovanja preduzeća, na proces ispunjavanja postavljenih ciljeva. Poslovni procesi koji su izloženi visokim rizicima havarije, kvara opreme i katastrofa tehnološkog karaktera, čiji je uzror kompleks raznih rizika, uključujući elementarne nepogode i greške zaposlenih.

S tim u vezi, osiguranje, kao način finansiranja i minimizacije rizika za gasno-energetska preduzeća, veoma je traženo. Zato se osiguravajući program izrađuje individualno za svakog klijenta. Pri tome je moguće angažovanje međunarodnih brokera i međunarodnih reosiguravača s visokim rejtinzima kompetencije.

OSIGURANJE ROBE U PREVOZU

OSIGURANJE OD OPASNOSTI PREKIDA POSLOVANJA

OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

OSIGURANJE ODGOVORNOSTI

OSIGURANJE IMOVINE