УСЛУГЕ

Осигурање пошиљака у међународном превозу
ПРЕДМЕТ ОСИГУРАЊА
Осигурањем су покривене све пошиљке које се преносе или превозе на ризик осигураника у међународном транспорту: железницом, морским пловним објектима, речно-језерским пловним објектима, ваздухопловима и поштом.
ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ
Штете услед губитка или оштећења осигуране пошиљке које настану за време осигураног путовања као непосредна последица "основних" ризика:
1. У превозу копном и ваздухом:
 • саобраћајне незгоде (судар, удар, потонуће, исклизнуће, пад у провалију или воду, пад ваздухоплова као и штете код слетања и полетања),
 • елементарних непогода (олуја, удар грома, град, снежна лавина, одрон земље, пролом облака, поплава, рушење мостова и тунела),
 • пожара и експлозије,
 • крађа, делимична крађа и неиспорука целих колета као и крађе превозног средства са пошиљком.

2. У превозу морским и речно-језерским пловним објектима :
 • саобраћајне незгоде (судар, удар, преврнуће, као и насукање,осим намерног насукања и дотицања дна),
 • елементарних непогода (олуја, удар грома, град и пролом облака),
 • пожара и експлозије,
 • крађе и неиспоруке пошиљке само код делимичних пошиљака.
 • На темељу Клаузуле "против свих ризика" (ААР):
 • лома и механичког оштећења осигураних ствари,
 • расипања или цурења робе услед оштећења спољне транспортне амбалаже,
 • покиснућа у затвореним превозним средствима и
 • додира (контакта) са другим робама на истом превозном средству, осим ако су настале као последица остварења основних ризика.’

ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ